Matematik SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 15)

Soalan 15:Anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawap soalan ini.(a) Rajah 9.1 menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma dengan tapak segi empal tepat PQRS terletak di atas satah mengufuk. Segi tiga bersudut tegak PQU ialah keratan rentas seragam prisma itu. Segi empal tepat PUTS ialah satah condong. Tepi QU dan RT adalah tegak.Rajah 9.1Lukis dengan … Read more

Matematik SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 14)

Soalan 14:Rajah 8 ialah ogif yang nienunjukkan jumlah wang, dalam RM, yang dibelanjakan untuk petrol pada suatu bulan bagi sekumpulan penunggang motosikal.Rajah 8(a) Berdasarkan Rajah 8, lengkapkan Jadual 3 di ruang jawapan. [4 markah](b) Berdasarkan Jadual 3, hitung min anggaran jumlah wang, dalam RM, yang telah dibelanjakan oleh setiap penunggang motosikal. [3 markah](c) Untuk ceraian … Read more

Matematik SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 9 & 10)

Soalan 9:Jadual 1 menunjukkan nama empat orang murid lelaki dan seorang murid perempuan di SMK  Pelangi yang ditugaskan untuk menaikkan bendera sewaktu perhimpunan sekolah.Jadual 1Dua orang murid dipilih secara rawak untuk menaikkan bendera.(a) Senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi ruang sampel ini.Anda boleh menggunakan huruf seperti A untuk Adam dan seterusnya.       [2 markah](b) Dengan menyenaraikan … Read more

Matematik SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 6)

Soalan 6:(a) Nyatakan sama ada ayat berikut ialah suatu pernyataan atau bukan pernyataan. [1 markah]   2 x 2 +3y   (b) Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut: [2 markah]   Matriks ( a    b c    d ) tidak mempunyai songsang jika dan hanya jika ad−bc=0.   (c) Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi turutan nombor 3, 38, 133, 318 yang mengikut pola berikut: [2 markah]    3 = … Read more