Matematik SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 15)


Soalan 15:
Anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawap soalan ini.
(a) Rajah 9.1 menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma dengan tapak segi empal tepat PQRS terletak di atas satah mengufuk. Segi tiga bersudut tegak PQU ialah keratan rentas seragam prisma itu. Segi empal tepat PUTS ialah satah condong. Tepi QU dan RT adalah tegak.
Rajah 9.1

L
ukis dengan skala penuh, pelan pepejal itu. [3 markah]

(
b) Sebuah pepejal lain berbentuk prisma tegak dengan tapak segi empat tepat QHJR dan trapezium HNMQ dicantumkan kepada prisma dalani Rajah 9.1 pada satah mencancang QRTU. Trapezium HNMQ ialah keratan rentas seragam prisma itu. Gabungan pepejal adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 9.2. Tapak PQHJRS terletak pada satah mengufuk. PQH adalah segaris.
Rajah 9.2

Lukis dengan skala penuh,

(i) dongakan gabungan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan PQH sebagaimana dilihat dari X. [4 markah]

(ii) dongakan gabungan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan HJ sebagaimana dilihat dari Y. [5 markah]

Penyelesaian:
(a)

(b)(i)

(b)(ii)

Leave a Comment