Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Kelantan), Kertas 2 – (Soalan 17)

Soalan 17 (15 Markah):(a) Rajah 7.1 menunjukkan bentuk kek yang ingin ditempah oleh Cikgu Alam bagi meraikan sambutan kemenangan keceriaan kelas beliau. Kek dua tingkat itu terdiri daripada gabungan sebuah kuboid dan sebuah silinder berjejari 14 cm.Jumlah isi padu kek dalam Rajah 7.1 lalah 34 998 cm3. Cikgu Alam kemudiannya ingin menukar kek berbentuk silinder … Read more

Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Kelantan), Kertas 2 – (Soalan 16)

Soalan 16 (15 Markah):Rajah 6 menunjukkan kedudukan kolam renang, kolam ikan dan rumah Puan Halina serta dua orang anaknya, Hazeq dan Haqq. Kolam renang yang dibina itu adalah berjarak sama di antara ketiga-tiga rumah Puan Halina, Haqq dan Hazeq.Rajah 6(a) Berdasarkan Rajah 6 di atas,(i) cari koordinat kedudukan kolam renang. [2 markah](ii) hitung jarak di … Read more

Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Kelantan), Kertas 2 – Soalan 15

Soalan 15:Rajah 5 menunjukkan dua buah trapezium, PQRS dan P’Q’R’S’. P’Q’R’S’ ialah imej bagi PQRS gabungan transformasi AB.Rajah 5(a) Huraikan transformasi A dan transformasi B. [6 markah](b) Diberi bahawa luas trapezium PQRS ialah 20 unit2, hitung luas trapezium P’Q’R’S’ dalam unit2? [3 markah]Penyelesaian:(a)(i) Transformasi B ialah putaran 180o pada pusat (1, 0).(ii) Transformasi A ialah … Read more

Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Kelantan), Kertas 2 – Soalan 14

Soalan 14 (10 markah):Pada tahun 2020, Encik Fariss dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM 79 450 dan RM 56 540 . Mereka masing-masing telah mendermakan RM 645 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Jadual 3 di bawah menunjukkan taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan yang hendak dituntut oleh Encik Fariss dan isterinya, … Read more

Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Kelantan), Kertas 2 – Soalan 13

Soalan 13: Jadual 2 menunjukkan laju dan masa bagi satu zarah dalam tempoh 12 saat.Laju (ms-1)0151530Masa (s)02610(a) Berdasarkan Jadual 2, lukis graf laju-masa pada rajah di ruang jawapan. [2 markah](b) Berdasarkan graf yang dilukis pada rajah di ruang jawapan, nyatakan :(i) Laju seragam, dalam ms-1, zarah itu [1 markah](ii) Tempoh masa dalam saat, zarah bergerak … Read more

Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Kelantan), Kertas 2 – Soalan 9 & 10

Soalan 9 (4 markah):Encik Khairil mempunyai polisi insurans perubatan dengan Quddus Insurans dengan peruntukan deduktibel sebanyak RM 800 dan fasal penyertaan peratusan ko – insurans 80/20 dalam polisinya. Hitung bayaran kos yang ditanggung oleh Quddus Insurans dan Encik Khairil sendiri jika kos perubatan yang dilindungi polisinya berjumlah RM 22 500.Penyelesaian:Kos perubatan selepas deduktibel= RM22 500 … Read more

Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Kelantan), Kertas 2 – Soalan 7 & 8

Soalan 7 (4 markah):Jadual 1 di bawah menunjukkan pelan kewangan yang disediakan oleh Cikgu Muji untuk menguruskan wangnya dengan berkesan.Pendapatan dan PerbelanjaanRMPendapatan bersihGaji GuruGaji Guru TuisyenSewa diterimaDividen saham05 5002 0001 550600Bajet perbelanjaanAnsuran rumahAnsuran keretaPemberian pada ibu bapaBarangan dapur Utiliti rumahPetrol01 200750600500300250Jadual 1Hitung:(i) Pendapatan aktif(ii) Pendapatan pasif (iii) Perbelanjaan tetap (iv) Perbelanjaan tidak tetap Penyelesaian:(i) Pendapatan aktif = Gaji … Read more

Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Kelantan), Kertas 2 – Soalan 5 & 6

Soalan 5:(a) Tentukan sama ada hujah berikut sah atau tidak. Bagi hujah sah, tentukan samada ia munasabah atau tidak munasabah : (2 markah)Premis 1: Semua nombor perdana adalah nombor ganjil Premis 2: 3 adalah nombor perdanaKesimpulan: 3 adalah nombor ganjil (b) Bentukkan implikasi “p jika dan hanya jika q” bagi implikasi di bawah. Seterusnya, tuliskan kontrapositif bagi … Read more