Matematik SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 14)


Soalan 14:
Rajah 8 ialah ogif yang nienunjukkan jumlah wang, dalam RM, yang dibelanjakan untuk petrol pada suatu bulan bagi sekumpulan penunggang motosikal.

Rajah 8

(a) Berdasarkan Rajah 8, lengkapkan Jadual 3 di ruang jawapan. [4 markah]

(b) Berdasarkan Jadual 3, hitung min anggaran jumlah wang, dalam RM, yang telah dibelanjakan oleh setiap penunggang motosikal. [3 markah]

(c) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Lukis satu poligon kekerapan bagi data tersebut menggunakan skala 2 cm kepada RM 10 pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 2 orang penunggang motosikal pada paksi mencancang. [4 markah]

(d) Berdasarkan poligon kekerapan yang dilukis di 14 (c), nyatakan peratusan penunggang motosikal yang membelanjakan lebih daripada RM70 tintuk petrol. [1 markah]

Jawapan:
(a)


Penyelesaian:
(a)


(b)

Min anggaran= 3390 60                       =RM56.50

(c)(d)
Peratus= 8+4 60 ×100%            =20%

Leave a Comment