6.8.4 Statistik, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 7:Data dalam rajah di bawah menunjukkan markah diperoleh sekumpulan 30 orang murid dalam suatu ujian sejarah.(a) Berdasarkan data dalam rajah di atas, lengkapkan Jadual di ruang jawapan.(b) Berdasarkan Jadual di (a)(i) cari find the modal class,(ii) hitung min markah bagi seorang murid.Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf.(c) Dengan menggunakan skala 2cm kepada 10 … Read more

6.8.1 Statistik, SPM Praktis (Kertas 2)

6.8.1 Statistik, SPM Praktis (Kertas 2)   Soalan 1:Data dalam rajah 1 menunjukkan umur, dalam tahun, bagi 25 orang pelancong yang melawat satu tempat pelancongan. Rajah 1   (a)  Berdasarkan data dalam rajah 1, lengkapkan jadual 1 pada ruang jawapan.Jadual 1  (b)  Berdasarkan Jadual 1, (i) Nyatakan kelas mod. (ii) Hitung min anggaran umur bagi seorang pelancong. (c)  … Read more

6.6 Sukatan Serakan

6.6 Sukatan Serakan   (A) Menentukan julat bagi satu set data 1.   Bagi suatu data tak terkumpul, Julat = nilai tertinggi – nilai terendah. 2.  Bagi suatu data terkumpul, Julat = nilai titik tengah bagi kelas terakhir – nilai titik tengah bagi kelas pertama. Contoh 1: Tentukan julat bagi set data yang berikut. (a)  720, 840, 610, … Read more

6.5 Kekerapan Longgokan

6.5 Kekerapan Longgokan Kekerapan longgokan bagi suatu data atau selang kelas dalam jadual kekerapan adalah diperoleh dengan menentukan hasil tambah kekerapannya dengan jumlah kekerapan semua data atau selang kelas sebelumnya.   (A) Ogif Ogif ialah graf kekerapan longgokan yang diperoleh dengan memplotkan kekerapan longgokan bertentangan dengan sempadan atas setiap kelas.  Contoh: Data di bawah menunjukkan bilangan buku yang … Read more

6.4 Poligon Kekerapan

6.4 Poligon Kekerapan 1.   Poligon kekerapan ialah graf yang menyambungkan titik tengah selang kelas pada hujung setiap segi empat tepat dalam sebuah histogram. 2.  Poligon kekerapan boleh dilukis daripada (a)  Histogram, (b)  Jadual kekerapan 3.  Langkah-langkah melukis poligon kekerapan: Step 1: Menambah satu kelas dengan kekerapan sifar sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir. Step 2: Tentukan titik … Read more

6.3 Histogram

6.3 Histogram   (A) Melukis histogram daripada jadual kekerapan bagi data terkumpul 1.   Histogram terdiri daripada segi empat tepat mencancang yang lebarnya sama dan tingginya berkadaran dengan kekerapan. 2.  Langkah-langkah melukis suatu histogram:  (a)  Tentukan sempadan bawah dan sempadan atas bagi setiap selang kelas.  (b)  Pilih skala yang sesuai pada paksi mengufuk (paksi-x) untuk mewakili selang kelas dan … Read more

6.1 Selang Kelas

6.1 Selang Kelas 1.   Data yang terdiri daripada ukuran sesuatu kuantiti boleh dikumpulkan dalam beberapa kelas dan julat setiap kelas itu dinamakan selang kelas. (A)   Had dan Sempadan Kelas Had Bawah dan Had Atas 2.  Bagi selang kelas, misalnya 30 – 39, nilai yang terkecil (30) dnamakan had bawah manakala nilai yang terbesar (39) dikenali sebagai … Read more