Matematik SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 12)


Soalan 12:
(a) Lengkapkan Jadual 2 di ruang jawapan, bagi persamaan y = –3x2 – 2x + 7. [2 markah]

(b) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel.
Menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi-y, lukis graf y = –3x2 – 2x + 7 untuk –3 ≤ x ≤ 3. [4 markah]

(c) Dari graf di 12(b), cari
(i) nilai y apabila x = –0.5,
(ii) nilai x apabila y = –17.
[2 markah]

(d) Lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf di 12(b) untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan persamaan 3x2 + 4x = 4 untuk –3 ≤ x ≤ 3. Nyatakan nilai-nilai x ini.
[4 markah]

Jawapan:


Penyelesaian:
(a)
Apabila x = –2,
y = –3(–2)2 – 2(–2) + 7
   = –12 + 4 + 7
   = –1

Apabila x = 1,
y = –3(1)2 – 2(1) + 7
   = –3 – 2 + 7
   = 2

(b)

(c)(i)
Apabila x = –0.5; y = 7.0

(c)(ii)
Apabila y = –17; x = 2.55

(d)
y = –3x2 – 2x + 7 …….. (1)
3x2 + 4x = 4
0 = –3x2 – 4x + 4 …….. (2)
(1) – (2) :  y = 2x + 3


x = –2, x = 0.65

Leave a Comment