Matematik SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 6)


Soalan 6:
(a) Nyatakan sama ada ayat berikut ialah suatu pernyataan atau bukan pernyataan. [1 markah]

  2 x 2 +3y  

(b) Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut: [2 markah]

  Matriks ( a    b c    d ) tidak mempunyai songsang jika dan hanya jika adbc=0.  

(c) Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi turutan nombor 3, 38, 133, 318 yang mengikut pola berikut: [2 markah]

    3 = 5(1) – 2
  38 = 5(8) – 2
133 = 5(27) – 2
318 = 5(64) – 2
            .
            .
            .


Penyelesaian:
(a)
Bukan pernyataan

(b)(i)
Jika ( a    b c    d ) tidak mempunyai songsang maka adbc=0.

(b)(ii)
Jika adbc=0, maka ( a    b c    d ) tidak mempunyai songsang.

(c)
      3 = 5(1) – 2 = 5 (1)3 – 2
    38 = 5(8) – 2 = 5 (2)3 – 2 
133 = 5(27) – 2 = 5 (3)3 – 2 
318 = 5(64) – 2 = 5 (4)3 – 2
                          = 5n3 – 2, n = 1, 2, 3, …..

Leave a Comment