Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Kelantan), Kertas 2 – Soalan 11


Soalan 11:
Min bagi set nombor k, k + 4, k + 8, 3k – 4, 2k + 3, k – 1 dan 4k ialah 7
(a) Hitung nilai k [3 markah]
(b) Cari julat antara kuartil [2 markah]
(c) Cari sisihan piawai [3 markah]


Penyelesaian:
(a)

Min,  x ¯ = x N Diberi min = 7 7= k+k+4+k+8+3k4+2k+3+k1+4k 7 49=13k+10 13k=39 k= 39 13   =3

(b)
Julat antara kuartil = kuartil ketiga (Q3) – kuartil pertama (Q1)

Gantikan nilai k ke dalam setiap nombor,
3, 3 + 4, 3 + 8, 3(3) – 4, 2(3) + 3, 3 – 1 dan 4(3)
3, 7, 11, 5, 9, 2 dan 12

Susun set nombor ikut tertib menaik,
2, 3 (Q1), 5, 7 (Q2), 9, 11 (Q3), 12

Maka julat antara kuartil = 11 – 3 = 8

(c)

Sisihan piawai, σ= x 2 N ( x ¯ ) 2 = 2 2 + 3 2 + 5 2 + 7 2 + 9 2 + 11 2 + 12 2 7 ( 7 ) 2 = 433 7 49 =3.586

Leave a Comment