Matematik SPM 2016, Kertas 2 (Soalan 7 & 8)

Soalan 7 (5 markah):(a) Nyatakan sama ada pernyataan-pernyataan berikut ialah pernyataan benar atau pernyataan palsu. ( i ) {  }⊂{ S,E,T } ( ii ) { 1 }⊂{ 1,2,3 }={ 1,2,3 } (b) Rajah 7 menunjukkan tiga corak pertama daripada suatu jujukan corak-corak.Rajah 7Diberi bahawa diameter setiap bulatan ialah 20 cm.(i) Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi luas kawasan tidak berlorek.(ii) Seterusnya, hitung luas kawasan … Read more