Matematik SPM 2016, Kertas 2 (Soalan 15 & 16)

Soalan 16 (12 markah):A(25o U, 35o T), B(25o U, 40o B), C dan D adalah empat titik yang terletak pada permukaan bumi. AD ialah diameter selarian latitud sepunya 25o U .(a) Cari longitud D.(b) C terletak 3300 batu nautika di selatan A diukur sepanjang permukaan bumi.Hitung latitud C.(c) Hitung jarak terpendek, dalam batu nautika, dari … Read moreMatematik SPM 2016, Kertas 2 (Soalan 15 & 16)

Matematik SPM 2016, Kertas 2 (Soalan 11 & 12)

Soalan 11 (6 markah):Rajah 11 menunjukkan graf laju-masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh t saat.Rajah 11(a) Nyatakan laju seragam, dalam ms-1, zarah itu.(b) Hitung kadar perubahan laju, dalam ms-2, zarah itu dalam tempoh 4 saat pertama.(c) Hitung nilai t, jika jarak yang dilalui dalam tempoh 4 saat pertama ialah separuh daripada jarak yang dilalui … Read moreMatematik SPM 2016, Kertas 2 (Soalan 11 & 12)

Matematik SPM 2016, Kertas 2 (Soalan 9 & 10)

Soalan 9 (6 markah):Dalam Rajah 9, OKLM ialah sektor bulatan dan OAB ialah sukuan bulatan dengan pusat sepunya O.Rajah 9Diberi bahawa OA = 8 cm, ∠KOM = 90o dan OK : OB = 3 : 2.Menggunakan π= 22 7 , hitung(a) luas, dalam cm2, kawasan berlorek,(b) perimeter, dalam cm, kawasan berlorek.Penyelesaian: (a) OB=OA=8 cm dan OK:OB=3:2 OK OB … Read moreMatematik SPM 2016, Kertas 2 (Soalan 9 & 10)

Matematik SPM 2016, Kertas 2 (Soalan 7 & 8)

Soalan 7 (5 markah):(a) Nyatakan sama ada pernyataan-pernyataan berikut ialah pernyataan benar atau pernyataan palsu. ( i ) {  }⊂{ S,E,T } ( ii ) { 1 }⊂{ 1,2,3 }={ 1,2,3 } (b) Rajah 7 menunjukkan tiga corak pertama daripada suatu jujukan corak-corak.Rajah 7Diberi bahawa diameter setiap bulatan ialah 20 cm.(i) Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi luas kawasan tidak berlorek.(ii) Seterusnya, hitung luas kawasan … Read moreMatematik SPM 2016, Kertas 2 (Soalan 7 & 8)

Matematik SPM 2016, Kertas 2 (Soalan 5 & 6)

Soalan 5 (4 markah):Rajah 5 menunjukkan sebuah tangki air berbentuk silinder di sebuah taman perumahan yang mempunyai 125 buah rumah. Setiap rumah menerima isi padu air yang sama banyak.Rajah 5Diameter tangki yang berbentuk silinder itu ialah 4 m. Diberi bahawa setiap rumah mempunyai tangki berbentuk kuboid dengan keluasan tapak 0.8 m2.Menggunakan π= 22 7 , … Read moreMatematik SPM 2016, Kertas 2 (Soalan 5 & 6)

Matematik SPM 2016, Kertas 2 (Soalan 3 & 4)

Soalan 3 (4 markah):Hitung nilai x dan nilai y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut:2x + y = 8–x + 4y = 5Penyelesaian: 2x+y=8 …………… ( 1 ) −x+4y=5  …………… ( 2 ) ( 2 )×2:   −2x+8y=10  …………… ( 3 ) ( 1 )+( 3 ):   y+8y=8+10 9y=18 y= 18 9 y=2 Dari ( 1 ): 2x+2=8 2x=8−2 2x=6 x= 6 2 … Read moreMatematik SPM 2016, Kertas 2 (Soalan 3 & 4)