Matematik SPM 2016, Kertas 2 (Soalan 5 & 6)


Soalan 5 (4 markah):
Rajah 5 menunjukkan sebuah tangki air berbentuk silinder di sebuah taman perumahan yang mempunyai 125 buah rumah. Setiap rumah menerima isi padu air yang sama banyak.

Rajah 5

Diameter tangki yang berbentuk silinder itu ialah 4 m. Diberi bahawa setiap rumah mempunyai tangki berbentuk kuboid dengan keluasan tapak 0.8 m2.
Menggunakan π= 22 7 , hitung tinggi paras air, dalam m, bagi setiap tangki dalam rumah.


Penyelesaian:
Isi padu air dalam tangki berbentuk silinder =π j 2 t = 22 7 × 2 2 ×3.5 =44  m 3 Isi padu air dalam setiap tangki kuboid= 44 125 0.8×t= 44 125 t=0.44 m  Tinggi paras air dalam setiap  tangki dalam rumah=0.44 m


Soalan 6 (5 markah):
Rajah 6 menunjukkan dua garis selari, POQ dan RMS dilukis pada suatu satah Cartes.

Rajah 6

Cari
(a) persamaan garis lurus RMS,
(b) pintasan-x bagi garis lurus MN.


Penyelesaian:
(a)
m RMS = m POQ    = 10 20    = 1 2 Pada titik ( 4, 6 ) y 1 =m x 1 +c 6= 1 2 ( 4 )+c 6=2+c c=8 Maka, persamaan garis lurus RMS y= 1 2 x+8


(b)
Apabila y=0, 1 2 x+8=0 1 2 x=8 x=16 Pintasan-x bagi garis lurus MN ialah 16.


Leave a Comment