Matematik SPM 2016, Kertas 2 (Soalan 14)

Soalan 14 (12 markah):
Rajah 14 menunjukkan suatu histogram yang mewakili jisim, dalam kg, bagi sekumpulan 100 orang murid.

 

Rajah 15


(a)
Berdasarkan Rajah 14, lengkapkan Jadual 14 di ruang jawapan.

(b)
Hitung min anggaran jisim bagi seorang murid.

(c)
Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel.
Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 kg pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 orang murid pada paksi mencancang, lukis satu ogif bagi data tersebut.

(d)
Berdasarkan ogif yang dilukis di 14(c), nyatakan kuartil ketiga.


Jawapan:Penyelesaian:
(a)

(b)


Min anggaran jisim = 8110 100 =81.1 kg(c)

(d)
Kuartil ketiga
= murid ke-75
= 90.0 kg

 

Leave a Comment