7.4.1 Sukatan Serakan Data Terkumpul, SPM Praktis (Kertas 2)Soalan 1:
Data dalam rajah 1 menunjukkan umur, dalam tahun, bagi 25 orang pelancong yang melawat satu tempat pelancongan.

Rajah 1
 
(a)  Berdasarkan data dalam rajah 1, lengkapkan jadual 1 pada ruang jawapan.

Jadual 1

 (b)  Berdasarkan Jadual 1,
(i) Nyatakan kelas mod.
(ii) Hitung min anggaran umur bagi seorang pelancong.

(c)  Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf.
Dengan menggunakan skala 2cm kepada 5 tahun pada paksi mengufuk dan 2cm kepada 1 pelancong pada paksi mencancang, lukiskan satu histogram bagi data itu.


Penyelesaian:
(a)

Umur (tahun)
Kekerapan
Titik tengah
1 – 5
2
3
6 – 10
5
8
11 – 15
3
13
16 – 20
8
18
21 – 25
3
23
25 – 30
4
28
Pengiraan titik tengah bagi (umur 6 – 10) = 6 + 10 2 = 8

(b)(i) 
Kelas mod = umur 16 – 20 (kekerapan tertinggi)

(b)(ii)
Min umur = 3 × 2 + 8 × 5 + 13 × 3 + 18 × 8 + 23 × 3 + 28 × 4 25 = 16.4


(c) 


Soalan 2:
Rajah di bawah menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan 24 orang murid dalam suatu kuiz matematik.


(a) Berdasarkan data di rajah di atas, lengkapkan Jadual di ruang jawapan.

(b) Nyatakan kelas mod.

(c) Hitung min anggaran bagi markah yang diperoleh seorang murid.


(d) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf.
Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 markah pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1 murid pada paksi mencancang, lukiskan satu histogram bagi data itu.

(e) Berdasarkan histogram yang dilukis di (d), nyatakan bilangan murid yang mendapat kurang daripada 32 markah dalam kuiz itu.

Jawapan:Penyelesaian:
(a)


(b) Kelas mod = 27 – 31 (kekerapan tertinggi)

(c)  Min anggaran  4×24+7×29+6×34+4×39+2×44+1×49 24 796 24 =33.17 markah


(d)


(e)
Bilangan murid yang mendapat kurang daripada 32 markah
= 4 + 7
= 11

Leave a Comment