7.2.4 Varians dan Sisihan Piawai bagi Data Terkumpul


(A) Data Terkumpul (tanpa Selang Kelas)

Varians,  σ 2 = f x 2 f x ¯ 2  
Sisihan piawai, σ =  varians

Contoh 1:
Data di bawah menunjukkan bilangan kanak-kanak oleh 30 keluarga:

Bilangan kanak-kanak
2
3
4
5
6
7
8
Kekerapan
6
8
5
3
3
3
2
Cari varians dan sisihan piawai bagi set data.

Penyelesaian:
Min  x ¯ = fx f = ( 6 )( 2 )+( 8 )( 3 )+( 5 )( 4 )+( 3 )( 5 )+( 3 )( 6 )+( 3 )( 7 )+( 2 )( 8 ) 6+8+5+3+3+3+2 = 126 30 =4.2 f x 2 f = ( 6 ) ( 2 ) 2 +( 8 ) ( 3 ) 2 +( 5 ) ( 4 ) 2 +( 3 ) ( 5 ) 2 +( 3 ) ( 6 ) 2 +( 3 ) ( 7 ) 2 +( 2 ) ( 8 ) 2 6+8+5+3+3+3+2 = 634 30 =21.13

Varians,  σ 2 = f x 2 f x ¯ 2 σ 2 =21.133 4.2 2 σ 2 =3.493 Sisihan piawai, σ =  varians σ =  3.493 σ = 1.869(B) Data Terkumpul (dengan Selang Kelas)

Varians, σ 2 = f x 2 f x ¯ 2
Sisihan piawai, σ = varians

Contoh 2:


Hitung min gaji harian dan sisihan piawai.


Penyelesaian:

Gaji harian (RM)
Bilangan pekerja, f
Nilai tengah, x
fx
fx2
10 – 14
40
12
480
5760
15 – 19
25
17
425
7225
20 – 24
15
22
330
7260
25 – 29
12
27
324
8748
30 – 34
8
32
256
8192
Total
100
1815
37185
Min x ¯ = f x f Min gaji harian = 1815 100 = 18.15  

Varians, σ 2 = f x 2 f x ¯ 2 Sisihan piawai, σ = varians σ 2 = 37185 100 18.15 2 σ 2 = 42.43 σ = 42.43 σ = 6 .514


Leave a Comment