7.4.3 Sukatan Serakan Data Terkumpul, SPM Praktis (Kertas 2)


Soalan 5:
Jadual 3 menunjukkan taburan kekerapan masa yang dicatatkan oleh 50 orang perenang dalam suatu latihan di dalam kolam renang.

Jadual 3
(a)  Nyatakan kelas mod.

(b)  Hitung min anggaran masa yang dicatatkan oleh seorang perenang.

(c)  Berdasarkan Jadual 3, lengkapkan Jadual 4 pada ruang jawapan dengan menulis nilai-nilai sempadan atas dan kekerapan longgokan.
 
Jadual 4

Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf . Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel.
(d) Dengan menggunakan skala 2cm kepada 5 saat pada paksi mengufuk dan 2cm kepada 5 orang perenang pada paksi mencancang, lukiskan satu ogif bagi data tersebut.


Penyelesaian:
(a)  Kelas mod = Saat 50 – 54 (kekerapan tertinggi).
 
(b)   
Min anggaran = 37 × 5 + 42 × 8 + 47 × 9 + 52 × 15 + 57 × 11 + 62 × 2 50 = 2475 50 = 49.5

(c)
 

(d)
Soalan 6:
Jadual di bawah menunjukkan taburan kekerapan umur, dalam tahun, bagi 100 orang pengakap pada suatu tempat berkhemah.


(a) Berdasarkan Jadual di atas, lengkapkan Jadual di ruang jawapan.

(b)
 Hitung min anggaran umur, dalam tahun, bagi seorang pengakap di tempat berkhemah.

(c) 
Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf . Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel.
Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 tahun pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 orang pengakap pada paksi mencancang, lukiskan satu ogif bagi data tersebut.


(d)
 Umur pengakap yang melebihi 18 tahun adalah pengakap senior.
Berdasarkan ogif yang dilukis di bahagian (c), cari peratus pengakap senior dalam tempat berkhemah.

Jawapan:
Penyelesaian:
(a)


(b)
Min anggaran umur 0×2+12×7+18×12+26×17+25×22+13×27+6×32 100 1835 100 =18.35 tahun(c)(d)
Jumlah pengakap senior =10049 =51 Peratus pengakap senior = 51 100 ×100% =51%

Leave a Comment