7.4.5 Sukatan Serakan Data Terkumpul, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 8:
Data dalam rajah di bawah menunjukkan berat daging, dalam kg, yang dijual setiap hari dalam tempoh 40 hari.

36634347677168799249
41526678845577865894
60747362566846357268
80405759718192606353
Rajah
(a) Berdasarkan data di Rajah 9, lengkapkan Jadual 2 pada ruang jawapan. [4 markah ]

(b) Berdasarkan Jadual 2, hitung min anggaran berat daging yang dijual dalam tempoh 40 hari. [3 markah]

(c) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan di halaman. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 kg pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1 hari pada paksi mencancang, lukis satu histogram bagi data tersebut. [4 markah]


(d) Berdasarkan histogram yang dilukis di 14(c), nyatakan satu maklumat berkaitan dengan berat daging yang dijual setiap hari. [1 markah]

Jawapan :
(a)

Berat (kg)
Titik tengah
Kekerapan
30 – 39
Jadual 2
 


Jawapan dan penyelesaian:
(a)

Berat (kg)
Titik tengah (x)
Kekerapan (f)
30 – 39
34.5
2
40 – 49
44.5
6
50 – 59
54.5
7
60 – 69
64.5
10
70 – 79
74.5
8
80 – 89
84.5
4
90 – 99
94.5
3
(b)

Min = Σ x f Σ f = 34.5 ( 2 ) + 44.5 ( 6 ) + 54.5 ( 7 ) + 64.5 ( 10 ) + 74.5 ( 8 ) + 84.5 ( 4 ) + 94.5 ( 3 ) 40 = 2580 40 = 64.50 k g  

(c)


(d)
Modal kelas ialah 60 – 69.Leave a Comment