Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Selangor), Kertas 2 – (Soalan 14)


Soalan 14:
(a) Diberi isi padu gas, V berubah secara songsang dengan tekanan, P. Diberi V = 2 m3 dan P = 500 Nm-2, ungkapkan V dalam sebutan P. [2 markah]

(b) Berdasarkan jawapan di 14(a), lengkapkan Jadual 3 pada ruang jawapan. [1 markah]

(c) Gunakan kertas graf untuk ceraian soalan ini. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel.
Berdasarkan jawapan anda di 14(b) dan menggunakan skala 2 cm kepada 100 Nm-2 pada paksi- x dan 2 cm kepada 1 m3 pada paksi-y, lukis graf untuk 100 ≤ x ≤ 800. [4 markah]

(d) Daripada graf di 14(c), cari isi padu gas, dalam m3, jika tekanan gas ialah 300 Nm-2. [1 markah]

Jawapan:
P100200250400500800
V105421.25
Jadual 3


Penyelesaian:
(a)

Vα 1 P V= k P k=VP k=( 2 )( 500 ) k=1000 V= 1000 P


(b)
V= 1000 P V= 1000 400 =2.5

P100200250400500800
V10542.521.25


(c), (d)


Leave a Comment