Matematik SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 1)


Soalan 1:
(a) Rajah 1 ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan set W dan set X, dengan keadaan set semesta, ξ = W U X.

Rajah 1

Nyatakan hubungan antara set W dan set X.   [1 markah]

(b) Diberi bahawa set P = {x : x ialah gandaan set 4}, set Q = {x : x ialah faktor bagi 3} dan set R = {x : x ialah faktor bagi 6}, dengan keadaan set semesta, ξ = P U Q U R.
Berdasarkan maklumat di (b), lukis gambar rajah Venn pada ruang jawapan, untuk menunjukkan hubungan di antara set P, set Q dan set R.  [2 markah]


Penyelesaian:
(a)
Set X berada dalam set W. Maka, X adalah subset bagi W.

(b)
P = {4, 8, 12, 16, ….. }
Q = {1, 3}
R = {1, 2, 3, 6}
QR1 thought on “Matematik SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 1)”

Leave a Comment