Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 12)


Soalan 12 (12 Markah):
(a) Lengkapkan Jadual 2 di ruang jawapan, bagi persamaan y= 30 x dengan menulis nilai-nilai y apabila x = 2 dan x = 5.

(b)
Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel.
Menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi-y, lukis graf y= 30 x  untuk 0x7.  


(c)
Daripada graf di 12(b), cari
(i) nilai y apabila x = 2.6,
(ii) nilai x apabila y = 17.5.

(d)
Lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf di 12(b) untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan persamaan 30 x =5x+30 untuk 0x7.  
Nyatakan nilai-nilai x ini.

Jawapan:
(a) y= 30 xPenyelesaian:
(a)(b)(c)
Dari graf
(i) Apabila x = 2.6; y = 11.5
(ii) Apabila y = 17.5; x = 1.7


(d)
Diberi, 30 x =5x+30               y=5x+30 Dari graf; x=1.25 dan 4.75
Leave a Comment