Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 14)

Soalan 14 (12 markah):
Rajah 10 menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan 36 orang murid dalam suatu ujian Matematik.


(a)
Berdasarkan data pada Rajah 10, lengkapkan Jadual 3 di ruang jawapan.

(b)
Berdasarkan Jadual 3, hitung min anggaran markah bagi seorang murid.


(c)
Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf.
Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 markah pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1 orang murid pada paksi mencancang, lukis satu poligon kekerapan bagi data tersebut.

(d)
Berdasarkan poligon kekerapan di 14(c), nyatakan bilangan murid yang memperoleh lebih daripada 40 markah.

Jawapan:


Penyelesaian:
(a)


(b)

Min anggaran markah = Jumlah [ Kekerapan×titik tengah ] Jumlah kekerapan = 2( 28 )+5( 33 )+7( 38 )+10( 43 )+             8( 48 )+4( 53 ) 2+5+7+10+8+4 = 1513 36 =42.03


(c)


(d)
Bilangan murid yang memperoleh lebih daripada 40 markah
= 10 + 8 + 4
= 22 murid

Leave a Comment