Matematik SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 5 & 6)


Soalan 5 (5 markah):
(a) Nyatakan sama ada pernyataan majmuk berikut adalah benar atau palsu.
2 > 3 dan (–2)3 = –8

(b) Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut:
a > b jika dan hanya jika a – b > 0

(c) Jadual 1 menunjukkan bilangan sisi dan bilangan paksi simetri bagi beberapa poligon sekata.

Jadual 1

Buat satu kesimpulan secara aruhan dengan melengkapkan pernyataan berikut:
Bilangan paksi simetri bagi sebuah poligon sekata dengan n sisi ialah __________.


Penyelesaian:
(a)
Palsu. Nilai bagi 2 adalah kurang daripada 3, 2 < 3.

(b)
Implikasi 1: Jika a > b, maka a – b > 0
Implikasi 2: Jika a – b > 0, maka a – b > 0

(c)
Bilangan paksi simetri bagi sebuah poligon sekata dengan n sisi ialah
Bilangan sisi poligon sekata = bilangan  paksi simetri poligon sekata


Soalan 6 (4 markah):
Sebuah akuarium mempunyai panjang (x + 7) cm, lebar x cm dan tinggi 60 cm.
Jumlah isi padu akuarium itu ialah 48000 cm3. Akuarium itu akan diisi penuh dengan air.
Hitung nilai x.

Penyelesaian:Isipadu akuarium=48000  cm 3 ( x )( x+7 )( 60 )  cm 3 =48000  cm 3 ( x )( x+7 )= 48000 60 x 2 +7x=800 x 2 +7x800=0 ( x25 )( x+32 )=0 x25=0   atau   x+32=0 x=25   atau   x=32( nombor negatif ditolak ) Oleh itu, nilai x=25 cm

Leave a Comment