Matematik SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 14)

Soalan 14 (12 markah):
Data dalam Rajah 8 menunjukkan jisim, dalam g, bagi 30 biji strawberi yang dipetik oleh seorang pelancong dari sebuah ladang.

 

Rajah 8

(a) Berdasarkan data pada Rajah 8, lengkapkan Jadual 3 di ruang jawapan.

(b)
Berdasarkan Jadual 3, hitung min anggaran jisim bagi sebiji strawberi.


(c)
Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf.
Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 g pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1 strawberi pada paksi mencancang, lukis satu histogram bagi data tersebut.

(d)
Berdasarkan kepada histogram yang dilukis di 14(c), nyatakan bilangan strawberi yang jisimnya lebih daripada 50 g.

Jawapan:


Penyelesaian:
(a)(b)

Min anggaran jisim = Jumlah [ Kekerapan×titik tengah ] Jumlah kekerapan = 2( 14.5 )+5( 24.5 )+10( 34.5 )+8( 44.5 )+             3( 54.5 )+2( 64.5 ) 2+5+10+8+3+2 = 1145 30 =38.17


(c)

(d)
Bilangan strawberi yang jisimnya lebih daripada 50 g
= 3 + 2
= 5 biji

 

Leave a Comment