5.6.5 SPM Praktis, Penjelmaan (Soalan Panjang)


Soalan 9:
(a)  Rajah 9.1 di bawah menunjukkan titik K (3, 2) ditanda pada satah Cartes.


Rajah 9.1

Penjelmaan T ialah translasi ( 2 3 ) .  
Penjelmaan R ialah pantulan pada garis = 3.
Nyatakan koordinat imej bagi titik K di bawah penjelmaan berikut.
(i)  T
(ii) TR
[3 markah]

(b)  Rajah 9.2 menunjukkan tiga trapezium, ABCD, PQRS, dan PTUV, dilukis pada suatu
 satah Cartesan.

Rajah  9.2

(i) Trapezium PTUV ialah imej bagi trapezium  ABCD di bawah gabungan penjelmaan VW.
Huraikan selengkap penjelmaan W dan penjelmaan V[6 markah]

(ii) Diberi bahawa luas trapezium ABCD ialah 14 cm², hitungkan luas, dalam cm², kawasan
yang diwakili oleh rantau berlorek. [3 markah]


Jawapan dan penyelesaian:


(a)(i) (3, 2) → T → (1, 5)
(a)(ii) (3, 2) → R → (3, 4) → T → (1, 7)


(b)(i)W : putaran, 90o  ikut arah jam pada pusat (0 , −1)
V: Pembesaran, skala faktor 2, pusat pembesaran titik P (2 , 1)

(ii)
Luas PTUV = (factor skala)2 × Luas objek
=  22  × 14
= 56 cm2
  Luas kawasan berlorek = 56 – 14 = 42 cm2

Leave a Comment