6.1 Rantau yang Mewakili Ketaksamaan dalam Dua Pemboleh Ubah


6.1 Rantau yang Mewakili Ketaksamaan dalam Dua Pemboleh Ubah
 
6.1.1 Menentukan kedudukan suatu titik relative kepada graf = ax + b
1. Apabila y = ax + b, titik terletak pada garis.
2. Apabila y < ax + b, titik terletak di sebelah bawah garis.
3. Apabila y > ax + b, titik terletak di sebelah atas garis.
 

6.1.2 Mengenal pasti rantau yang memuaskan ketaksamaan linear serentak.
1.   Garis putus-putus ‘----’ dilukis apabila semua titik pada garis adalah tidak termasuk dalam rantau yang mewakili ketaksamaan itu, contohnya y > ax + b atau y < a atau x > a.

2.  Garis penuh ‘ ___’ dilukis apabila semua titik pada garis adalah termasuk dalam rantau yang mewakili ketaksamaan itu, contohnya yax + b atau y ≤ a atau xa.

3.   Gambar rajah di bawah menunjukkan rantau-rantau yang mewakili ketaksamaan masing-masing.

Leave a Comment