3.7.2 Penaakulan Matematik, SPM Praktis (Kertas 2)


3.7.2 Penaakulan Matematik, SPM Praktis (Kertas 2)
Soalan 4:
(a)  Gabungkan dua pernyataan yang berikut supaya menjadi satu pernyataan yang benar.
Pernyataan 1: (– 3)2 = 9
Pernyataan 2: –3 (3) = 19
(b)  Lengkapkan premis dalam hujah berikut:

Premis 1: _____________________
Premis 2: x ialah gandaan bagi 25.
Kesimpulan: x boleh dibahagi dengan 5.
(c)  Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi urutan nombor 7, 14, 27, … yang mengikut pola berikut.
7 = 3 (2)1 + 1
14 = 3 (2)2 + 2
27 = 3 (2)3 + 3
…. = ………..Penyelesaian
:
(a)  (– 3)2 = 9 atau –3 (3) = 19.
(b)  Premis 1: Semua gandaan 25 boleh dibahagi dengan 5.
(c)  3 (2)n+ n, dengan keadaan n = 1, 2, 3, …


Soalan 5:
(a)  Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu.
(i) 23= 8 atau ⅓ = 1.33.
(ii)– 6 > – 8 dan 6 > 8.
(b)  Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut:

x a + y b =1 jika dan hanya jika bx+ay=ab.  

(c)  Diberi bahawa sudut pedalaman bagi sebuah polygon sekata dengan n sisi ialah
( 1 2 n ) × 180 .

Buat satu kesimpulan secara deduksi untuk saiz sudut pedalaman sebuah heksagon sekata.Penyelesaian
:
(a)(i) Benar
(a)(ii) Palsu

(b)
Implikasi 1:   Jika   x a + y b =1, maka bx+ay=ab. _ Implikasi 2:   Jika  bx+ay=ab, maka  x a + y b =1. _

(c)
Saiz sudut pedalaman sebuah heksagon sekata
= ( 1 2 6 ) × 180 = 2 3 × 180 = 120

1 thought on “3.7.2 Penaakulan Matematik, SPM Praktis (Kertas 2)”

Leave a Comment