Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 1 & 2)


Soalan 1 (3 markah):
(a) Diberi bahawa set E = {nombor kuasa dua sempurna} dan set F = {9, 16, 25}.
Lengkapkan gambar rajah Venn di ruang jawapan untuk menunjukkan hubungan antara set E dan set F.

Jawapan:


(b)
Gambar rajah Venn pada Rajah 1 menunjukkan set X, set Y dan set Z.
Set semesta, ξ = X U Y U Z.Nyatakan hubungan yang diwakili oleh rantau berlorek di antara set X, set Y dan set Z.Penyelesaian:

(a)


(b)


Maka, hubungan yang diwakili oleh rantau berlorek di antara set X, set Y dan set Z ialah (X ∩ Y) ∪ ZSoalan 2 (3 markah):
Rajah 2 menunjukkan sebuah kuboid PQRSTUVW di atas satah mengufuk. Titik N ialah titik tengah QR.

(a)
Namakan sudut di antara satah TWN dengan satah PQRS.
(b) Hitung sudut di antara satah TWN dengan satah PQRS.


Penyelesaian:
(a)
Sudut di antara satah TWN dengan satah PQRS
= ∠ WNR

(b)tanWNR= 4 3 WNR= 53.13 o


1 thought on “Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 1 & 2)”

Leave a Comment