1.4.2 Ubahan, SPM Praktis (Kertas 1)


Soalan 6:
Diberi bahawa R berubah secara langsung dengan punca kuasa dua S dan secara songsang dengan kuasa dua T. Cari hubungan antara R, S dan T.

Penyelesaian:
R α  S T 2


Soalan 7:
Diberi bahawa P berubah secara langsung dengan kuasa dua Q dan secara songsang dengan punca kuasa dua R. Diberi k ialah pemalar, Cari hubungan antara P, dan R.

Penyelesaian:

P α  Q 2 R P= k Q 2 R


Soalan 8:
Diberi bahawa P berubah secara songsang dengan punca kuasa tiga Q. Hubungan antara P
dan Q ialah

Penyelesaian:
P α  1 Q 3 P α  1 Q 1 3


Soalan 9:
Diberi bahawa y berubah secara songsang dengan kuasa tiga x dan y = 16 apabila x = ½.
Ungkapkan y dalam sebutan x.

Penyelesaian:
y α  1 x 3 y= k x 3 Apabila y=16, x= 1 2
16 = k ( 1 2 ) 3 16 = k 1 8 k = 2 y = 2 x 3Soalan 10:
W berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan punca kuasa dua Y.
Diberi k ialah pemalar, Cari hubungan antara W, dan Y.

Penyelesaian:
W α  X Y W =  kX Y W =  kX Y 1 2

Leave a Comment