1.3 Ubahan Bergabung


1.3 Ubahan Tercantum

(A) Mewakili suatu ubahan tercantum dengan menggunakan simbol ‘α’
1.   Jika satu pemboleh ubah berubah secara langsung dan/atau secara songsang dengan pemboleh ubah yang lain, hubungan ini dikenali sebagai ubahan tercantum.
2.  y berubah secara langsung dengan x dan z’ ditulis sebagai y α xz.
3.  y berubah secara langsung dengan x dan secara songsang dengan z’ ditulis sebagai
y α  x z .  
4.  y berubah secara songsang dengan x dan z’ ditulis sebagai y α  1 xz .

Contoh 1:
Cari hubungan bagi setiap ubahan yang berikut dengan menggunakan simbol ‘α’.
(a)  x berubah secara langsung dengan y dan z.
(b)  x berubah secara songsang dengan y dan z .
(c)  x berubah secara langsung dengan r3 dan secara songsang dengan y.


Penyelesaian:
(a) x α yz (b) x α  1 y z (c) x α  r 3 y


(B) Menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan songsang
1.   Jika  y α  x n z n , maka y=k x n z n , dengan keadaan k ialah pemalar dan n = 2, 3 dan ½.

2.   Jika  y α  1 x n z n , maka y= 1 k x n z n , dengan keadaan k ialah pemalar dan n = 2, 3 dan ½.

3.   Jika  y α  x n z n , maka y= k x n z n , dengan keadaan k ialah pemalar dan n = 2, 3 dan ½.

Contoh 2:
Diberi bahawa p α  1 q 2 r apabila p = 4, q = 2 and r = 16, hitungkan nilai r apabila p = 9
dan q = 4.


Penyelesaian:
Diberi bahawa,  p α  1 q 2 r , p =  k q 2 r Apabila p=4q=2 dan r=16, 4 =  k 2 2 16 4= k 16 k=64 p =  64 q 2 r

Apabila p=9 dan q=4, 9 =  64 4 2 r 9 =  4 r r = 4 9 r= ( 4 9 ) 2 = 16 81


1 thought on “1.3 Ubahan Bergabung”

Leave a Comment