4.2b Set Semesta

4.2b Set Semesta
1.   Set semesta ialah set yang mengandungi semua unsur yang menjadi bahan perbincangan.
2.   Set semesta diwakilkan dengan menggunakan symbol, ξ.
 
Contoh:
Diberi set semesta, ξ = {nombor bulat kurang daripada 9}, A = {nombor perdana} dan
B = {gandaan bagi 4}.
(a)  Senaraikan semua unsur bagi set A dan set B.
(b)  Lukiskan gambar rajah Venn untuk mewakilkan hubungan antara set-set yang berikut.
(i)  ξ dan A
(ii) ξ, A dan B
 
Penyelesaian:
(a)  ξ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
= {2, 3, 5, 7}
= {4, 8}


(b)(i)

(b)(ii)

Leave a Comment