13.5 Graf Fungsi, SPM Practis (Kertas 2)


Soalan 5:
(a) Lengkapkan jadual di ruang jawapan bagi persamaan y= 36 x dengan menulis nilai-nilai y apabila x = 3 dan x = 8.

(b) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel.
Dengan menggunakan skala 1cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 1 cm kepada 1 unit pada paksi-y, lukis graf y= 36 x untuk 2 ≤ x ≤ 14.

(c) Dari graf, cari,
(i) nilai y apabila x = 2.6,
(ii) nilai x apabila y = 4.

(d) Lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan persamaan 36 x +x14=0  untuk 2 ≤ x ≤ 14.

Jawapan:

x
2
2.4
3
4
6
8
10
12
14
y
18
15
9
6
3.6
3
2.6
Penyelesaian:
(a)
y= 36 x apabila x=3 y= 36 3 =12 apabila x=8 y= 36 8 =4.5

(b)


(c)
(i) Dari graf, apabila x = 2.6, y = 13.6
(ii) Dari graf, apabila y = 4, x = 9

(d)
y= 36 x              ……….. ( 1 ) 0= 36 x +x14 ……….. ( 2 ) ( 1 )( 2 ): y=x+14
Garis lurus yang sesuai ialah y = x + 14.

x
2
12
y = x + 14
12
2
Dari graf, x = 3.4, 10.6.

Leave a Comment