Kertas Model SPM Matematik

Kertas Model SPM Matematik   Bahagian B (48 markah) Jawab mana-mana empat soalan dalam bahagian ini. 15.  Anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. (a)   Rajah  8  menunjukkan  sebuah  pepejal  berbentuk  prisma  tegak  dengan  tapak segiempat  tepat  EFGH  terletak  di atas  meja  mengufuk. Permukaan EFRJKL ialah keratan rentas seragamnya. Segiempat  tepat  KLMN dan JPQRialah satah  mengufuk … Read moreKertas Model SPM Matematik

Kertas Model SPM Matematik

Kertas Model SPM Matematik   Bahagian B (48 markah) Jawab mana-mana empat soalan dalam bahagian ini. 14.  Data dalam rajah 9 menunjukkan berat daging, dalam kg, yang dijual setiap hari dalam tempoh 40 hari.36634347677168799249415266788455778658946074736256684635726880405759718192606353Rajah 9 (a) Berdasarkan data di Rajah 9, lengkapkan Jadual 2 pada ruang jawapan. [4 markah ] (b) Berdasarkan Jadual 2, hitung min anggaran … Read moreKertas Model SPM Matematik

Kertas Model SPM Matematik

Kertas Model SPM Matematik   Bahagian B (48 markah) Jawab mana-mana empat soalan dalam bahagian ini.   12.   (a)  Lengkapkan Jadual 1 di ruang jawapan bagi persamaan y = 2×2 − 8x + 1.  [2 markah] (b)  Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Anda boleh menggunakan pembaris feksibel. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 … Read moreKertas Model SPM Matematik