Kertas Model SPM Matematik (Soalan 14 & 15)

Kertas Model SPM Matematik
 
Bahagian B
(48 markah)
Jawab mana-mana empat soalan dalam bahagian ini.

14.  Data dalam rajah 9 menunjukkan berat daging, dalam kg, yang dijual setiap hari dalam tempoh 40 hari.

36 63 43 47 67 71 68 79 92 49
41 52 66 78 84 55 77 86 58 94
60 74 73 62 56 68 46 35 72 68
80 40 57 59 71 81 92 60 63 53

Rajah 9

(a) Berdasarkan data di Rajah 9, lengkapkan Jadual 2 pada ruang jawapan. [4 markah ]

(b) Berdasarkan Jadual 2, hitung min anggaran berat daging yang dijual dalam tempoh 40 hari. [3 markah]

(c) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan di halaman. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 kg pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1 hari pada paksi mencancang, lukis satu histogram bagi data tersebut. [4 markah]
(d) Berdasarkan histogram yang dilukis di 14(c), nyatakan satu maklumat berkaitan dengan berat daging yang dijual setiap hari. [1 markah]


Jawapan :
(a)

Berat (kg)
Titik tengah
Kekerapan
30 – 39
Jadual 2
 

Jawapan dan penyelesaian:
(a)

Berat (kg)
Titik tengah (x)
Kekerapan (f)
30 – 39
34.5
2
40 – 49
44.5
6
50 – 59
54.5
7
60 – 69
64.5
10
70 – 79
74.5
8
80 – 89
84.5
4
90 – 99
94.5
3
(b)
Min
=


Σ
x
f


Σ
f


=


34.5
(
2
)
+
44.5
(
6
)
+
54.5
(
7
)
+
64.5
(
10
)
+
74.5
(
8
)
+
84.5
(
4
)
+
94.5
(
3
)


40


=


2580


40


=
64.50
k
g 


(c)


(d)

Modal kelas ialah 60 – 69.

Kertas Model SPM Matematik
 
Bahagian B
(48 markah)
Jawab mana-mana empat soalan dalam bahagian ini.


15.  Anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini.

(a)   Rajah  8  menunjukkan  sebuah  pepejal  berbentuk  prisma  tegak  dengan  tapak segiempat  tepat  EFGH  terletak  di atas  meja  mengufuk. Permukaan EFRJKL ialah keratan rentas seragamnya. Segiempat  tepat  KLMN dan JPQRialah satah  mengufuk dan segiempat tepat  JKNP  ialah satah condong. Tepi RF dan LE adalah tegak .


Rajah  10.1
 
Lukiskan dengan skala penuh, dongakan  pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan EF sebagaimana dilihat dari X.  [3 markah]  

(b) Sebuah pepejal berbentuk kuboid dikeluarkan daripada pepejal dalam Rajah 10.1. Pepejal yang tinggal adalah seperti dalam Rajah 10.2. Segiempat tepat TUVW  ialah satah  mengufuk.
Tepi JT dan BW adalah sisi tegak. UF = 4 cm dan UV = 3 cm.


Rajah  10.2
 
Lukiskan dengan skala penuh,
(i)  pelan pepejal yang tinggal itu.  [4 markah]
(ii) dongakan pepejal yang tinggal  itu pada satah mencancang yang selari dengan FG sebagaimana dilihat dari Y.  [5 markah]


Jawapan dan penyelesaian:
(a)(b)(i)

(b)(ii) 

Leave a Comment